Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Základné informácie

  1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim, ktorým je Kindermánia s. r. o., Šoporňa 899, PSČ: 92552, IČO: 51763656, DIČ: 2120834067, IČ DPH: SK2120834067, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 42476/T (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „kupujúci“), ktorých predmetom je predaj a kúpa tovaru v e-shope predávajúceho www.kindermania.eu.

  1. Predávajúci a kupujúci sú:

 1. Predávajúci:    Kindermánia s. r. o., Šoporňa 899, PSČ: 92552, IČO: 51763656, DIČ: 2120834067, IČ DPH: SK2120834067, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 42476/T, tel. č.: 0910608152, e-mail: info@kindermania.eu.

 1. Kupujúci:
 1. spotrebiteľ - t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania;
  • právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, Občianskym zákonníkom, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. podnikateľ – t.j. osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely týchto obchodných podmienok rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v obchodných podmienkach pre podnikateľov;
  • právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami alebo zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. Č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 1. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami. Rovnaké pravidlo platí aj v prípade individuálneho dojednania len niektorej časti kúpnej zmluvy odlišne od obchodných podmienok.

 1. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

 1. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.

 1. Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Zoznam tovaru na internetovej stránke e-shopu predávajúceho, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude oznámená kupujúcemu až po zadaní konkrétnych parametrov pre jednotlivé druhy tovaru.

 1. Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope.

 1. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy - objednávky zo strany predávajúceho.

 1. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo;
 2. vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;
 3. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod, daňový doklad a pod.).

 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 1. Spoločnosť Kindermania s.r.o. si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane
 3. nákladov na doručenie tovaru,
 4. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 5. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 1. Kúpna cena tovaru

 1. Všetky ceny produktov uvedené v ponuke na stránke predávajúceho sú konečné, vrátane všetkých daní. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu.

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy a náklady na doručenie tovaru kupujúcemu.

 1. Náklady na doručenie tovaru kupujúcemu sú oznámené kupujúcemu pred dokončením objednávky a sú zverejnené na stránke predávajúceho v sekcii doprava a platba https://www.kindermania.eu/doprava-a-platba.

 1. Kúpna cena tovaru a náklady na doručenie tovaru kupujúcemu sú oznámené kupujúcemu v nákupnom košíku ešte pred dokončením a konečným odoslaním objednávky.

 1. Všetky akcie a zľavy uvedené na stránke predávajúceho platia len do vyčerpania zásob a určenie ich rozsahu a podmienok je vo výhradnej kompetencii predávajúceho.

 1. Platba za tovar

 1. Po záväznom akceptovaní objednávky predávajúcim, vzniká kupujúcemu povinnosť uhradiť kúpnu cenu za tovar a náklady na doručenie tovaru vo výške dohodnutej v kúpnej zmluve – objednávke.

 1. Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar a doručenie tovaru nasledujúcimi spôsobmi:

 1. dobierka – za dodanie tovaru na dobierku sa účtuje poplatok 1,20 EUR, ktorý je súčasťou celkovej ceny uvedenej v objednávke pred jej odoslaním;
 2. bankovým prevodom – úhrada bankovým prevodom na účet predávajúceho je bez poplatku.

 1. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú úhradou dobierky pri prevzatí tovaru alebo pri platbe bankovým prevodom pripísaním príslušnej sumy na účet predávajúceho s poznámkou pre príjemcu – priezvisko kupujúceho.

 1. V prípade ak kupujúci pri zvolení platby bankovým prevodom neuhradí celú kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru do 5 (päť) dní od záväzného akceptovania objednávky predávajúcim (uzatvorením kúpnej zmluvy), predávajúci márnym uplynutím tejto lehoty od zmluvy odstupuje, a teda kúpna zmluva sa márnym uplynutým tejto lehoty od počiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

 1. Dodanie tovaru

 1. Ak nie je dodacia lehota uvedená pri konkrétnom tovare inak, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní (zvyčajná dodacia lehota je do 5 pracovných dní). Pri platbe vopred predávajúci odosiela tovar až po uhradení kúpnej ceny a nákladov na doručenie v zmysle čl. 6. bod 6.3 týchto obchodných podmienok.

 1. Predávajúci zabezpečuje – sprostredkováva dodanie tovaru externou kuriérskou službou na adresu kupujúceho, a to prevažne v pracovných dňoch od 08:00 do 17:00 hod. za ceny na základe váhy dodávaného tovaru uvedené samostatne aj na stránke predávajúceho v sekcii doprava a platba https://www.kindermania.eu/doprava-a-platba:

 1. do 5 kg              3,60€
 2. do 10 kg            5,40€
 3. do 20 kg            6,80€
 4. do 30 kg            8,80€
 5. do 40 kg            10,80€
 6. nad 40 kg          12,00€

 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim, ak sa zmluvné strany pred odoslaním tovaru písomne nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru objednaného kupujúcim. Uplynutím lehoty piatich dní od vrátenia tovaru predávajúcemu dopravcom bez ďalšieho potvrdenia o zotrvaní na objednávke zo strany kupujúceho, sa považuje za odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho a predávajúci je oprávnený predať tovar tretej osobe.

 1. Kupujúci je oprávnený pri prevzatí tovaru skontrolovať kompletnosť a stav tovaru a balenia. Môže odmietnuť prevzatie objednaného tovaru bez nároku na náhradu vzniknutej škody zo strany predávajúceho ak:

 1. Je tovar už na prvý pohľad zjavne poškodený,
 2. Je porušený alebo poškodený obal tovaru,
 3. Doručovaný tovar nezodpovedá objednanému tovaru,
 4. Dopravca odmietne vydať potvrdenie o úhrade za tovar.

 1. Kupujúci je v prípade odmietnutia prevzatia tovaru, alebo jeho časti, z dôvodov podľa bodu 7.2 písm. i.) ii.) a iii) povinný bezodkladne spísať škodový zápis na mieste o poškodení a/alebo nekompletnosti balenia, inak bude povinný preukázať, že tovar vykazoval ním tvrdené nedostatky, aby predávajúci stratil nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru objednaného kupujúcim. Rovnako je kupujúci povinný spísať škodový zápis v prípade ak tovar s vyššie uvedenými vadami preberie. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

 1. Objednaný tovar sa považuje za doručený kupujúcemu okamihom, keď kupujúci alebo ním určená (splnomocnená) tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 1. objednaný tovar kupujúcim v jednej objednávke dodáva oddelene na viac krát, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielou alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Reklamačný poriadok

 1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.kindermania.eu. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 1. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne individuálne dojednané iné záručné podmienky.

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 1. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

 1. Záručný list sa vystavuje len na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o zaplatení tovaru.

 1. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri dodatočnej prehliadke len vtedy, ak preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 1. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená po predložení tovaru predávajúcemu spolu so záručným listom, resp. dokladom o zaplatení tovaru. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 1. Kupujúci je povinný po zistení vady uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Kupujúci po zistení vady nesmie vec ďalej používať, nakoľko hrozí riziko zničenia veci nesprávnym používaním, ktoré mu zmarí možnosť uplatnenia zodpovedncti za vzniknuté vady u predávajúceho. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

 1. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len časti veci, výmenu tejto časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí neprimerané náklady alebo závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla ďalej riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opakovaných vád vec riadne užívať. Ak ide o iné, neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho tak, že kupujúvci doručí tovar na adresu predávajúceho a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý buď priloží k doručovanému tovaru alebo zašle elektronickou poštou na adresu info@kindermania.eu. Vzor formuláru na uplatnenie reklamácie sa nacháda na stránke predávajúceho https://www.kindermania.eu/reklamacny-protokol.pdf  Ak je v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný prijať reklamáciu a opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

 1. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

 1. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo ním určená osoba sa s kupujúcim nedohodne inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na email info@kindermania.eu.

 1. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 1. Predávajúci alebo ním určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 1. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 1. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.